wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 01 - 03 октомври 2018 г. в рамките на проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together), финансиран по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, се проведе работна среща за възможностите за интегриране на съвременни технологии и „интелигентни“ решения в град София.

Събитието бе открито от зам.-председателят на Столичен общински съвет - г-н Иван Велков, който приветства участниците, сред които представители на международните партньори от Лион, Мюнхен, Виена, Венеция и Фраунхофер институт. От българска страна се присъединиха представители от различни общински структури, районни администрации, Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, „Топлофикация София“ ЕАД, както и организации от публичния и неправителствения сектор.

По време на срещата се проведоха две дискусионни сесии с акцент върху енергийния мениджмънт и електромобилността. Работните панели бяха модерирани от международната асоциация „Енергийни градове“ (Energy cities), като всеки участник се включи в тема по избор.

Представителите на Лион, Мюнхен и Виена представиха използваните от тях технологии и решения за събиране, анализ и управление на данни - ключов фактор за развитието на „интелигентните“ градове.

София, като домакин на мероприятието организира и посещение на реновирани детски градини, Центъра за управление на трафика и кратка обиколка на Витоша с електрически велосипеди.

Срещата приключи с представяне на идеи за внедряване на интелигентни енергийни решения и на потенциални мерки в област електромобилност за развитието на София като модерен град.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.