wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17 октомври (сряда) от 13:30 часа в централната сграда на БАН, (гр. София, ул. „15 Ноември № 1, пл. „Народно събрание“) ръководителите на четири университета и три института на БАН ще представят за първи път пред обществеността своя съвместен проект Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) - първият в България Център за компетентност в сферата на националната сигурност. Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при БАН е водеща организация по проекта. Партньори са: Институт по металознание, съоръжения и технологии "Академик Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика при БАН; Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна; Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново; Технически университет - Габрово; Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН; Геолого-географски факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски"; Сдружение "Съвременни летателни технологии". Центърът е от изключителна важност - в неговата дейност са обединени авангардната тематика квантова комуникация, сензорика и управлението на риска чрез интелигентни системи за сигурност. Очаква се чрез експертизата на учените от осем водещи български университета и научни организации да бъде изграден обединен лабораторен комплекс и три интегрирани симулационни центъра. Центърът ще бъде оборудван със съвременна апаратура, което ще позволи през следващите поне 10 години да се провеждат висококачествени научни изследвания, да се разработват нови продукти и прототипи в това число изкуствени интелект, сензориката и роботиката, предаване на информация по нетрадиционни канали, които да се използват при бедствени ситуации включително тероризъм, атомни или ядрени аварии земетресения и др.

Общата стойност на проекта е 13 500 000 лева, от които 11 475 000 лева са безмъзмездна финансова помощ. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.