wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24.10.2018г. (сряда), от 09:00 ч., в Националния дворец на културата - НДК, ресторант „Лаура Кетъринг“, вход откъм А5, се организира ФОРУМ на тема“МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. На Форума ще бъде предоставена подробна информация за новата услуга в областта на младежкото предприемачество, свързана с одобрения проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01 "Европейско партньорство за заетост и растеж". Ще бъдат връчени сертификатите на успешно завършилите обучение по младежко предприемачество идентифицирани с проекта 20 лица от целевата група. Ще бъде представен Наръчник – Методика за обучител и материали за обучаеми в сфертата на младежкото предприемачество и Сборник с проучени добри практики по предприемачество.

Проектът се финансира по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността му е 190 300 лева, от които 180 785 са европейско и 9 515 - национално съфинансиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.