wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.002-0119-C01 с бенефициент „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД по проект „Конкурентоспособност на „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.