wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Повече пари за регионите в Европейския съюз и по-лесен достъп до финансиране предвижда общият регламент за фондовете на ЕС от 2021 до 2027 година. Това заяви евродепутатът Андрей Новаков, главен преговарящ по основния регламент за Европейските структурни и инвестиционни фондове след 2020 г. по време на дискусия „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София“, която се проведе вчера.
България е сред държавите, които получават почти максимално увеличение на средствата, допълни той и поясни, че бюджетът за България след 2021 г., който евродепутатите защитават, е с 8% повече в сравнение с бюджета на настоящия програмен период. Средствата ще се разпределят между различни програми за изграждане на инфраструктура, инвестиция в образование, високотехнологични производства в малкия и среден бизнес.
„Ще настояваме да се запази съфинансирането за най-бедните региони, като остане в размер на 85%, вместо планираното от Европейската комисия 70%“, заяви Андрей Новаков и допълни, че за някои общини от Северозападна България това е изключително важно.
Евродепутатът заяви, че при обсъждането на новите мерки и правила в Брюксел, той ще настоява да се опростят правилата и да отпаднат тежките и неразбираеми изисквания за получателите, защото в момента много хора се отказват да кандидатстват за средства по програмите заради бюрокрацията. „Моето предложение е да базираме проверките на риска – тези, които използват европейски средства, доказано се справят добре и не злоупотребяват, заслужават по-малко проверки, а за нарушителите – по-чести проверки“, отбеляза евродепутатът.
Преходът от безвъзмездното финансиране към проекти, базирани на съфинансиране чевз финансовите инструменти по ОП „Региони в растеж“ представи Светослава Георгиева, изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете). Тя разясни, че сред допустимите сектори за инвестиране са градското развитие – спортна и културна инфраструктура, градски транспорт и градска среда, енергийна ефективност на студентски общежития и еднофамилни сгради и обекти на културно наследство от национално и световно значение. Получатели могат да бъдат физически или юридически лица, публично-частни партньорства или общини и други публични институции.
„Водещ критерий е проектите да са икономически жизнеспособни, да имат добавена стойност и да имат възвръщаемост на инвестицията“, заяви Светослава Георгиева и допълни, че фондът управлява бюджет от 1,2 млрд. лв. Очаква се финансовите инструменти да привлекат 2,7 млрд. лв. от частния сектор.
Беше представен също обхватът на Фондовете за градско развитие, представляващифинансов инструмент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, който надгражда над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Ива Петкова от Фонд за устойчиви градове, избран да управлява фондовете за градско развитие за регионите София и Южна България, разказа какъв тип проекти за градско развитие, енергийна ефективност и туризъм ще бъдат финансирани в гр. София по Фонда, чийто ресурс е в размер на 134,23 млн. лв.
В рамките на срещата беше представени и успешна практики в сферата на градското развитие – изграждането на станции за зареждане на електромобили на територията на София, изградени именно с помощта на финансови инструменти.
Дискусията, която премина под формата на граждански диалог, се организира от Областен информационен център – София в рамките на национална кампания на мрежата от Областни информационни центрове в цяла България. Участие в срещата взеха официални лица, ангажирани с политиките на ЕС и градското развитие на София, представители на Столична община, потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, представители на бизнеса, неправителствения сектор и академичната общност.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.