wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща в община Етрополе, на която представи отворените за кандидатстване процедури „Насърчаване на предприемачеството“ и „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Лина Савова, експерт „Комуникация и информация“, разясни какви са изискванията за допустимост по отношение на кандидатите, дейностите и разходите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Подробно бяха представени секторите, в които трябва да попадат фирмите-кандидати по отворения в момента втори краен срок за кандидатстване, който е 10-и декември и е с бюджет от 30 252 495.63 лева. По процедурата са допустими микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация. На присъстващите беше обърнато внимание, че всички заявени разходи трябва да са обосновани и необходими за реализиране на пазара на съответната предприемаческа идея, а не да имат общ характер.
На свой ред Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони, която е отворена за кандидатстване до 07.12.2018 г. Кандидатстването по нея става в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности: инвестиции, насочени към развитие на занаяти; инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности; инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е 68 млн. евро. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е до 50%, като стойността ѝ за отделно проектно предложение не може да надвишава 391 160 лв.
В края на срещата Мадлен Георгиева подробно представи на потенциалните бенефициенти от Етрополе какво друго ще се отвори за кандидатстване до края на 2018 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.