wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22.11.2018 г. от 14:30 часа в гр. София (ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 22, вх. В, ап. 1В, заседателната зала на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД) ще се проведе информационна среща във връзка с успешното изпълнение на проект „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“ (договор №BG16RFOP002-3.001-0096-C01). Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Eнергийна ефективност за малките и средните предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 2 363 124.77 лева, от които 1 428 674.86 лева са безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е фирма „Каро трейдинг ООД“.
В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.