Печат на тази страница

На 22.11.2018 г. от 14:30 часа в гр. София (ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 22, вх. В, ап. 1В, заседателната зала на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД) ще се проведе информационна среща във връзка с успешното изпълнение на проект „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“ (договор №BG16RFOP002-3.001-0096-C01). Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Eнергийна ефективност за малките и средните предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 2 363 124.77 лева, от които 1 428 674.86 лева са безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е фирма „Каро трейдинг ООД“.
В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.