wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23.11.2018 г. от 10:00 часа в гр. София (ул. „Околовръстен път“ 721) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Устойчив растеж на БРАТАН ТУР ЕООД посредством изпълнението на мерки за повишаване на производителността и енергийната ефективност“ (договор №BG16RFOP002-3.001-0644-С02). Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-3.001 „Eнергийна ефективност за малките и средните предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 721 405.41 лeва, от които 1 208 748.46 лева са безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е фирма „БРАТАН ТУР“ ЕООД.
Поканени за участие в информационния ден са всички заинтересовани от темата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.