wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12.12.2018 г. от 10:00 ч. в гр. София (ул. „Ангел Войвода” 53) ще се проведе втори информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.001-0135-C01 „Подобряване на енергийната ефективност във В и Т Трейд ЕООД чрез инвестиция в енергийно ефективна екструдерна линия за производство на термоформовъчно фолио”. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Общата му стойност е 3 860 010 лева, от които 1 499 826.89 лева са безвъзмедна финансова помощ. Бенефициент е фирма „В и Т ТРЕЙД” ЕООД.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.