Печат на тази страница

На 20 декември 2018 г. от 10:00 часа в гр. София (бул. „Г.М.Димитров“ 52 Б, ет. 6) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“ (договор № BG16RFOP002-2.011-0001-С01). Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 790 000 лв., от които 1 521 500 лв. европейско и 268 500 лв. - национално съфинансиране. Бенефициент е Български институт по метрология (БИМ).
Поканени за участие в информационния ден са всички заинтересовани от темата.
Главната цел на проекта е да се осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност за осигуряване на метрологична проследимост, извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средствата за измерване и провеждане на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност, чрез модернизация, оборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателните лаборатории в БИМ. Основните дейности по проекта са насочени към модернизиране и оборудване на лаборатория за изпитване на средства за измерване, лаборатория за изпитване на софтуер на средствата за измерване и лаборатория за електромагнитна съвместимост при Български институт по метрология.