wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

Покана за информационно събитие по проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да покани всички заинтересовани лица – стоматолози, зъботехници и дентални асистенти, на информационно събитие на 29.03.2018г. в 9:00 часа, по повод представяне целите и плана за изпълнение на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“.
Събитието ще се проведе в Дентален център „Медикъл Дент Консулт“ на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 114
На 22.11.2017 г. Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, по Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Основната целта на проекта е осигуряване на информираност на широк кръг стоматолози и зъботехници и запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативни методи за зъболечение. Обмяна на опит, научноизследователска дейност, споделяне на ноу­хау, внедряване на нови методи за лечение, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура. Проектът стартира на 22.11.2017г. и ще завърши на 22.01.2019г.
Стойността му е 2 125 877.60 лв., от които 1 274 208.92 лв. са европейско и 224 860.40 лв. са национално финансиране.

Продължава...

Покана за информационен ден на бенефициент с проект за енергийна ефективност

Ha 23.03.2018 г. or 17:00 ч. в гр. Банкя (ул. „Г.С. Раковски“ 23) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.001-0281 -C01 „Енергийна ефективност и ефикасност…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Лесотехническия университет, на която представи различните възможности за финансиране на проекти, които се предоставят от Европейските структурни…

Продължава...

Покана за участие в работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община

Кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова отправя покана към юридическите лица и към сдруженията на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на Столична община, за участие в работна…

Продължава...

РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРИКЛЮЧИ С ДАРЯВАНЕТО ИМ

По случай 1-ви март Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОИЦ-София) организира работилница за изработване на мартеници. В продължение на седмица ученици…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ИДЕИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Международното висше бизнес училище (МВБУ), на която представи различните възможности за финансиране на предприемачески и туристически проекти,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.