wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

В КОПРИВЩИЦА С ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща в община Копривщица като част част от информационна кампания на тема „Еврофондовете – актуални възможности за финансиране на Вашия бизнес“, която ОИЦ-София провежда във всички 22 общини на Софийска област.
Пред присъстващите преобладаващо земеделски производители Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони, която е отворена за кандидатстване до 07.12.2018 г. По нея земеделските производители могат да се възползват от финансиране за изграждане или подобрение на недвижимо имущество, за закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта, на дълготрайни материални и нематериални активи, консултантски услуги и др. Кандидатите по 6.4.1 могат да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности: инвестиции, насочени към развитие на занаяти; инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности; инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е 68 млн. евро. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е до 50%, като стойността ѝ за отделно проектно предложение не може да надвишава 391 160 лв.
В рамките на събитието бяха представени и други отворени процедури, които са насочени към бизнеса, както и предстоящите възможности за кандидатстване до края на 2018 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В АНТОН

Екипът на Областен информационен център – София (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Антон, на която представи отворените за кандидатстване процедури „Насърчаване на предприемачеството“ и „Инвестиции в подкрепа на неземеделски…

Продължава...

Покана за публично събитие по проект на фирма „Глобус груп“ ЕООД

На 19 ноември 2018 г. от 09:30 часа в гр. София (ул. „Никола Зозиков“ 1) ще се проведе заключителна пресконференция-информационен ден по проект „Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА 2018 СРЕЩНА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ С УСПЕШНИЯ БИЗНЕС

Повече от 130 млади предприемачи, мениджъри в известни компании, ментори, финансови експерти и представители на институции и академичната общност си дадоха среща на Европейския ден на предприемача 2018 г., който…

Продължава...

Покана за участие в начална пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”

На 07.11.2018 г. от 14.00 часа в Ритуална зала на Община Елин Пелин (гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ 1) ще се проведе начална пресконференция за реален старт на проект BG16RFOP001-5.001-0008…

Продължава...

В ОБЩИНА МИРКОВО С ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕРКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща в община Мирково, на която представи отворени за кандидатстване процедури по европейските програми. Събитието е част от информационна кампания на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.