wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД

На 19.10.2018 г. от 09.00 часа в заседателната зала на „Главболгарстрой“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.002-0044-C01 с бенефициент „Главболгарстрой“ АД по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието „Главболгарстрой“ АД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Продължава...

ФОРУМ НА ТЕМА “МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ОРГАНИЗИРА ИЮ КОНСУЛТ ООД

На 24.10.2018г. (сряда), от 09:00 ч., в Националния дворец на културата - НДК, ресторант „Лаура Кетъринг“, вход откъм А5, се организира ФОРУМ на тема“МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. На Форума ще бъде предоставена подробна…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА „ВЕРДА 008“ ЕООД

На 15.10.2018 г. от 18:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА ПРИ БАН

На 17 октомври (сряда) от 13:30 часа в централната сграда на БАН, (гр. София, ул. „15 Ноември № 1, пл. „Народно събрание“) ръководителите на четири университета и три института на…

Продължава...

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРОВЕДЕ СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ОБЕДИНЕНИ ГРАДОВЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (SMARTER TOGETHER)

В периода 01 - 03 октомври 2018 г. в рамките на проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together), финансиран по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА ФИРМА „ЕЛШИЦА-99“ ЕАД

На 12.10.2018г. от 15:00 часа в заседателната зала на „Елшица-99“ ЕАД (гр. София, ж.к."Люлин 8“, бл.832, вх.2) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0072-С01…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.