wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ НА ИНСТИТУТA ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-БАН

На 24.10.2018 г. (сряда) от 9:30 часа в Аулата на Биологически факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” (бул. „Драган Цанков“ 8) ще се проведе „Откриващ семинар” по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01, базова организация на който е Институтa по органична химия с Център по фитохимия-БАН. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3568658.28 лв. национално финансиране.

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „КВП-КОНСУЛТ“ ЕООД

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 12:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „НТСС-КОНСУЛИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 14:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „НОВА СТРОЙ ТИЙМ“ ЕООД

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 13:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „ТК ДРИЙМ БИЛД“ ЕООД

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 16:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „КВП-ГРУП“ ЕООД

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 11:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.