wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ОИЦ-СОФИЯ РАЗЯСНИ ИЗИСКВАНИЯТА ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Целта на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е да се създадат и развият нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Дейността на фирмите-кандидати задължително трябва да е в някой от тези сектори. Крайният срок за подаване на проектни предложения за кандидати от първата група е 05.09.2018 г., а за кандидати от втората група – 07.11.2018 г. Общият бюджет на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е 67 227 768 лева.
Отворената за кандидатстване процедура беше представена на 25.07.2018 г. от екипа на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София). Участие в информационната среща взеха хора, възнамеряващи да стартират собствен бизнес.
Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева разясни условията за допустимост на кандидатите – те трябва да са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., но преди момента на кандидатстване, да са независими, над 50% от предприятието да се притежава от един човек. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата ще се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация и пр., като всички разходи трябва да са необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (стока или услуга). По време на срещата бяха разисквани въпроси, свързани с допустимостта на проектите и разходите. Стана ясно например, че единствено за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи ще се изисква оферта от производител или първи доставчик на етап кандидатстване; че наличието на банкова гаранция не е условие за допустимост на кандидатите, а ще се изисква единствено, ако бенефициентът заяви авансово плащане по процедурата, което може да бъде в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ – в този случай банковата гаранция трябва да покрива пълния размер на исканата авансова сума; съответствието с Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), което е критерий за приоритизация на проектите, се доказва в т. 11 от формуляра за кандидатстване, където кандидатите трябва да представят информация за това, по какъв начин проектът попада в обхвата на приоритетните направления на определените в ИСИС тематични области.
Експертите от ОИЦ-София са на разположение на всички, които се интересуват от процедура „Насърчаване на предприемачеството“. ОИЦ-София се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден от 9 до 17:30 часа.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

Трета работна среща със заинтересованите страни в рамките на проект „Обединени градове за интелигентен растеж“

На 18 юли 2018 г. се проведе трета работна среща със заинтересованите страни в рамките на проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together), финансиран по схема „Интелигентни градове и…

Продължава...

СТАРТИРАЩИ МЕДИИ СА СРЕД ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Стартиращи медии са сред допустимите кандидати по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, стана ясно от днешната работна среща с медии, проведена от Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София). В рамките…

Продължава...

Информационна среща в София по проект на фирма „ИСА ТСИ“ ЕООД

На 18.07.2018 г. от 9:30 ч. в гр. София (ул. „Николай Коперник“ 25, ет. 2) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.001-0085-C01 с бенефициент „ИСА…

Продължава...

Покана за публично събитие по проект

На 06.07.2018г. от 10.00 часа в сградата на ЦЕРБ ЕАД (гр. София 1220, ул. „Локомотив“ 1) ще се проведе публично събитие по проект BG16RFOP002-2.009-0031-C01 „Изпълнение на дейности за диверсификация на…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ

На 06.07.2018 г. (петък) от 16:00 ч. в сградата на „СТИЛПЛАСТ 2002“ ООД (гр. София, ул. „Жак Дюкло“ 55) ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Стилпласт 2002…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.