wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „SMARTER TOGETHER“

На 19 юни 2018 г. се проведе работна среща със заинтересованите страни в рамките на проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together), финансиран по схема „Интелигентни градове и общини“ (покана: H2020-SCC-2015, тема: SCC-01-2015) на Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. В мероприятието взеха участие представители на различни общински структури, на фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, както и организации от публичния и неправителствения сектор.

Целта на проект Smarter Together e да подпомогне идентифицирането, разработването, тестването и прилагането на нови „интелигентни“ лесно и широко използваеми решения в пет области: (1) отопление и използване на възобновяеми енергийни източници за ниско-енергийни области, (2) ремонт на сгради публична и частна собственост за подобряване на енергийната ефективност, (3) интегрирана и устойчива градска мобилност, (4) платформа за управление на бази данни и интелигентни услуги, (5) включване на заинтересованите страни и гражданското общество.

Основна роля в идентифицирането на интелигентните решения имат водещите градове Лион, Мюнхен и Виена, които със съдействието на европейски организации с научен и технологичен потенциал (Институт Фраунхофер, Сименс Германия, Сименс Австрия, Австрийски технологичен институт, Университет Сен Гален, Технически университет Мюнхен, Немски институт за стандартизация и др) разработват „смарт“ решения и технологии за подобряване на градската среда чрез използване на най- новите достижения в информационно - комуникационните технологии с оглед постигане на целта за нулеви въглеродни емисии.

Основният фокус на работната среща беше насочен към представяне и обсъждане на потенциално приложими интелигентни решения в област енергийна ефективност за обновяване на обществени и жилищни сгради. Срещата стартира в работен порядък с кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по проект Smarter Together. След което, бяха обсъдени приложените мерки за енергийна ефективност в централните райони на Столична община. Бяха представени идеи за внедряване на интелигентни енергийни решения в детска градина, както и потенциални мерки, които биха могли да бъдат изпълнени: фотоволтаичната инсталация и изграждане на система за интелигентен енергиен мениджмънт - по примера на град Лион.

Наред с представянето на проект Smarter Together, г-жа Силвия Ангелова, експерт „Логистика и информация“ в Областен информационен център – София, представи актуалните и предстоящи възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Презентацията включваше информация за процедури и финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ и по Програмата за развитие на селските райони. В края на презентацията бяха представени и добри практики от успешно реализирани проекти за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, финансирани по оперативните програми през първия програмен период 2007 – 2013 г.

В рамките на събитието, г-жа Иванка Панделиева от Енергиен център - София представи дейностите, реализирани по проект SmartEnCity, който се изпълнява по същата схема на Програма „Хоризонт 2020“, като партниращите организации от българска страна са община Асеновград и Енергиен център - София. Г-жа Панделиева посочи, че включването на по - малки и средни градове от Европа е резултат от европейската идея, че всеки град, независимо от размера си, може да прилага мерки и политики за осигуряване на устойчивото си развитие.

Работната среща приключи с Кръгла маса на тема „Репликационна стратегия - прилагане на опита на водещите градове", по време на която бяха представени и обсъдени идентифицираните и тестваните интелигентни решения от Лион, Виена и Мюнхен, и възможностите за трансфер на тези решения в гр. София, адаптирайки ги към местния контекст.

 

Продължава...

Информационно събитие по проект на Агенция за устойчиво енергийно развитие

На 27.06.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, конферентна зала - ет. 2 ще се…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНАТА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

На 26.06.2018г., от 14:00 ч. в концертна зала „Димитър Ненов“ в учебната сграда  на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (гр. София, ул. „Акад. Людмил Стоянов“ 6) ще се проведе…

Продължава...

НАД 1500 ДУШИ ПОСЕТИХА ОТКРИТИТЕ ПРИЕМНИ НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Точно 1531 посетители привлякоха изнесените приемни на Областен информационен център – София (ОИЦ – София) във всички 22 общини на Софийска област.В Ботевград се проведе последната приемна от пролетната информационна…

Продължава...

ДВАЙСЕТ И ПЪРВАТА ПОДРЕД ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ – СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ГОДЕЧ

С преобладаващ интерес към възможностите за финансиране на проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) бе белязана двайсет и първата подред изнесена приемна на ОИЦ – София…

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В СВОГЕ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Своге, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.