wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ МЯРКА 6.4 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Правец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Най-голям интерес сред близо 60-те посетители на приемната имаше към предстоящата да се отвори подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони. Допустими кандидати по нея ще бъдат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. По мярката ще се финансират различни неземеделски дейности, насочени към производство, услуги и занаяти, ще могат да се закупуват машини, да се изгражда, придобива или подобрява недвижимо имущество. Ще се финансира и придобиване и създаване на софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки, хонорари на архитекти, инженери, консултанти и пр. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. Размерът на безвъзмездна финансова помощ ще е до 50%. Екипът на ОИЦ-София предостави информация за проекта на критерии за подбор по подмярката и разяснява как точно ще става точкуването по нея.
Откритата приемна в община Правец е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички 22 общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 15 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Своге.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

В ЕТРОПОЛЕ С ИНТЕРЕС КЪМ РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИТЕ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Етрополе, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В СЛИВНИЦА

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Сливница, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

НЕЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ВЪВ ФОКУСА НА ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ГОРНА МАЛИНА

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Горна Малина, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В БОЖУРИЩЕ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Божурище, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА КОСТИНБРОД С ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костинброд, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.