wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

В ДРАГОМАН СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Драгоман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Близо 60 души посетиха приемната, като най-голям интерес проявиха към възможностите за финансиране на проекти за подпомагане на малки земеделски стопаства. Експертите на ОИЦ-София представиха на посетителите предстоящата да се отвори подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони. По нея могат да се възползват именно земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Те ще могат да кандидатстват за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, ще се финансират и предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. По мярката ще може да се кандидатства с проекти на стойност от 1 250 до 25 000 евро, а безвъзмездната помощ ще е до 80%. Представителите на ОИЦ-София отговориха и на въпроси, свързани с подобряването и развитието на туристическата и образователна инфраструктура на местно ниво.
Откритата приемна в община Драгоман е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички 22 общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 7 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Костинброд.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Представители на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведоха открит урок на тема „Живото богатство на Европа“. Интерактивното събитие се проведе по повод Световния ден на околната среда. В…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА „ГЛОБУС ГРУП“ ЕООД

На 07 юни 2018 (четвъртък) г., от 12:00 часа, в конферентната зала на фирма „Глобус груп“ ЕООД (гр. София, ул. „Никола Зозиков“ 1) ще се проведе информационен ден за представяне…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА КОПРИВЩИЦА С ИНТЕРЕС КЪМ ПРСР

Екипът на ОИЦ-София проведе изнесена приемна в община Копривщица, на която представи програмите в обхвата на ЕСИФ, функциониращи в България през програмния период 2014-2020 г. Приемната беше посетена от 69…

Продължава...

ЕДИНАЙСЕТАТА ПОДРЕД ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В АНТОН

С преобладаващ интерес към подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) приключи единайсетата подред изнесена приемна на…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ

На 05.06.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Национален пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) ще се проведе стартираща пресконфереренция по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.