wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ОИЦ-СОФИЯ С ОТКРИТА ПРИЕМНА В ПИРДОП

Екипът на Областен информационен център - София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Пирдоп, която е част от информационната кампания на центъра във всички 22 общини от Софийска област. Приемната на открито беше посетена от 64 души, като голяма част от хората проявиха интерес към възможностите за започване на самостоятелна стопанска дейност по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Експертите на ОИЦ – София отговориха и на питания, свързани с подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР. Посетителите се интересуваха от начина на изчисляване на стандартен производствен обем, допустимите кандидати, дейности и видове култури и породи, които се подпомагат с безвъзмездни средства по мярката. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един земеделски стопанин е 25 хил. евро. Освен физически лица, по подмярката могат да подават проектни предложения и еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. Подаването на проекти е електронно чрез ИСУН 2020.
Новост за този прием по подмярка 6.1 е, че периодът от първата регистрация като земеделски стопанин, както и от началото на отглеждането на животни или стопанисването на земя, трябва да е 24 месеца, а не както беше при предишния прием - 18 месеца.
Друг нов момент е, че бизнес планът задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева. Към условията за кандидатстване е публикуван списък с растителни култури и животни, чието отглеждане дава приоритет на проекта. Условие за допустимост е икономическият размер на стопанството в стандартен производствен обем да е между 8000 евро и 16 000 евро включително.
Безплатна помощ за подготовка на бизнес плана и на необходимите документи младите стопани могат да получат от Националната служба за съвети в земеделието.
На 30 май информационната кампания на ОИЦ – София продължава в община Антон.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Продължава...

В ЗЛАТИЦА ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС КЪМ ПОДКРЕПА ОТ ПРСР ЗА РАЗВИВАНЕ НА БИЗНЕС

Множество консултации по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони направиха днес експертите Лина Савова и Силвия Ангелова в община Златица, където…

Продължава...

Пресконференция по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

На 5 юни 2018 г., от 14.00 часа, в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе пресконференция по проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води,…

Продължава...

ЖЕЛАНИЕ У МЛАДИТЕ ХОРА В ЧЕЛОПЕЧ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ РЕГИСТРИРА ОИЦ - СОФИЯ

Силен интерес към развиване на земеделие от младежи отчете екипът на Областен информационен център – София по време на изнесената приемна в община Челопеч. Бъдещи млади земеделски стопани се консултираха…

Продължава...

СЕДМАТА ПОДРЕД ПРИЕМНА НА ОТКРИТО НА ОИЦ – СОФИЯ БЕШЕ В ЧАВДАР

Близо 70 посетители привлече изнесената приемна на Областен информационен център – София в община Чавдар, която е част от информационната кампания на центъра във всички 22 общини от Софийска област.…

Продължава...

МИРКОВО С ИНТЕРЕС КЪМ ПОДПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

Земеделски производители, общински служители и други граждани – общо 68 души, посетиха днешната изнесена приемна на ОИЦ – София в община Мирково. Посетителите се интересуваха предимно от актуални новини около…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.