wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНАТА СИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ОТ ЕЛИН ПЕЛИН

С голям интерес от страна на жителите на община Елин Пелин започна днес информационната кампания на Областен информационен център София-град и София-област. Изнесената мобилна приемна на площад „Независимост“ привлече близо 70 посетители в рамките на три часа. Повечето от тях се интересуваха от възможностите за финансиране на неземеделски проекти по Програмата за развитие на селските райони. Екипът на ОИЦ – София отговори на много въпроси, свързани с подмерки 6.2 и 6.4.1, които предоставят възможности на земеделски стопани и фирми с помощта на европейско финансиране да направят инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на услугите в секторите на грижите за деца и възрастни хора, ветеринарни дейности и услуги, базирани на информационни технологии, а също и в различни видове производство и продажба на продукти или в развитие на занаятите.
По време на традиционната пролетна информационна кампания на ОИЦ – София в рамките на месец и половина експерти от центъра ще обиколят всички 22 общини на територията на София-област, за да информират на място потенциални бенефициенти и всички, които желаят, за възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
На 11 май екипът на ОИЦ-София ще посети община Костенец.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

Информационно събитие по проект на „Перламет СЕ“ ООД

На 21 май 2018 г., от 11:00 ч. в офиса на фирма „Перламет СЕ“ ООД, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I-ви“ № 16, вх. Б, ет.4,…

Продължава...

ОТ 10-И МАЙ ЗАПОЧВАТ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ОИЦ-СОФИЯ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ

От 10-и май до 19-ти юни екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесени приемни във всички 22 общини от Софийска област, това стана ясно на…

Продължава...

Първа копка по проект на Национална спортна академия „Васил Левски“

На 3 май (четвъртък) от 11.00 ч. в двора на учебната база на НСА (гр. София, ул. „Гургулят“ 1) ще се проведе официална церемония „първа копка“, с която започва изпълнението…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕДСТАВИ ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ ЕАД) проведе информационна среща на тема „Предприемачи в действие. Финансиране…

Продължава...

Информационно събитие по проект на „ВЕРДА 008“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 18.00 часа в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.001-0252-С01, с бенефициент „ВЕРДА 008“…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.