wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКА ФИРМА ПОВИШИ ЕНЕРГИЙНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРОЕКТ ПО ОПИК 2014-2020

На 11.01.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на „СИМАРО“ ООД в гр. Стара Загора се проведе информационен ден относно приключването на проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД”…

Продължава...

ДЕБАТЪТ ЗА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС СЛЕД 2020 ГОДИНА ПРЕДИЗВИКА ИНТЕРЕС СРЕД СТУДЕНТИТЕ

Проведеният от ОИЦ – Стара Загора граждански дебат в Тракийския уневерситет на тема „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“ сред студенти, преподаватели, прадставители на местната власт и безнаса в областта…

Продължава...

МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО НАБИРА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна група Мъглиж, Казанлък, Гурково обявява конкурс за избор на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова…

Продължава...

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

На 28.08.2018 г. в 10,00 ч. в сградата на «Минстрой Марица изток»АД, гр.Раднево, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0140-C01/01.08.2018 г. между МИ…

Продължава...

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВА ИНВЕСТИЦИОННАТА СИ ПРОГРАМА

На проведената работна среща с представители на медиите, Областен информационен център – Стара Загора представи изпълнението по инвестиционната програма на община Стара Загора и актуализацията й, съобразно изискванията на ОПРР…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.