wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 12-ти до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център - Стара Загора проведе цикъл от информационни срещи в общините Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Стара Загора, Николаево и Казанлък за представяне на първите две отворени процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОПНОИР/. На тях бяше предоставена информация за насоките за кандидатстване по двете процедури за подбор на проекти: „Образователна интеграция на учениците от етническитемалцинства и търсещи или получили международна закрила“; „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.
Експертите от ОИЦ – Стара Загора обърнаха внимание на заинтерисованите страни на факта, че партньорството е задължително условие за кандидатстване и по двете процедури, а партньори могат да бъдат общини, училища, НПО в обществена полза и съответно детски градини или общински училища с подготвителни групи по втората процедура.
Общият бюджет на първата процедура е 25 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проекто предложение е 100 хил. лева, а максималният е 1 000 000 лева. Процедурата е с два срока за подаване на проекти – 30.11.2015 и 29.04.2016 г. Втората отворена процедура е с общ бюджет 10 млн. лева, като по нея може да се кандидаства за сумата от 50 хил. лв. до 500 хил. лв., а крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.11.2015 г. И по двете процедури по ОП НОИР проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП). Всички присъстващи на информационните срещи имаха възможност да се запознаят с начина на попълване на формуляра за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Представители на Центъра за кариерно ориентиране – Стара Загора запознаха присъстващите с дейността на центъра и дадоха идеи за дейност „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“, която може да залене в проектите предложения за образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Име на служител: Петя Ацинова, управител
Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.