wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра под наслов „Успешни ЗАЕДНО“, Областният информационен център – Стара Загора участва в младежка трудова борса, организирана от Агенция по заетостта. В борсата, която се проведе в спортна зала „Иван Вазов" на 29 март участваха над 20 фирми, които заявиха 152 работни места, а присъстващите младежи с различни специалности и умения бяха над 175.
Младежката трудова борса предостави възможност за директен контакт и договаряне между работодателите и търсещите работа лица в област Стара Загора, както на регистрирани безработни, така и на неристрирани лица в ДБТ.
Експерите на ОИЦ – Стара Загора представиха актуални възможности за финансиране на проекти за бизнеса по ОПРЧР - „Развитие на социално предприемачество“, „Добри и безопасни уславия на труд“, „Обучения за заети лица“. Предоставиха информационни материали на безработни младежи и работодатели относно предстоящи процедури.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.