wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В организирания от ОИЦ – Стара Загора „Ден на отворени врати“ в „Агрозлатекс“ ООД, гр. Чирпан се включиха 17 ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство, Чирпан. Учениците имаха възможност да се докоснат и да научат повече за съвременната земедалска техника – трактори, комбайни, пръскачки и прикачен инвентар, с които дружеството обработва своите 30 хил. декара земя. Учениците усетиха комфорта на тракторите Fendt след като се качиха и ги управляваха в базата на „Агрозлатекс“. Увериха се, че съвременната, модерната земеделска техника изисква специфични знания и умения.
Служители на дружеството представиха изпълнения проект по Мярка 121 от ПРСР 2007-2013 „Закупуване на специализирана техника за зърнени и маслодайни култури“ и предимствата на закупената нова техника, която помага за разширяване и модернизиране на стопанството им.
Събитието е част от националната кампания „Успешни заедно“ на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.