Печат на тази страница

Областен информационен център – Стара Загора взе участие в проведените две информационни срещи на 7 октомври 2016 г. в община Раднево за представяне на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Раднево, изпълняван от СНЦ „Местна инициативна група Раднево”.
Присъстващите на срещата преставители на Общински съвет, администрация и бизнес се запознаха с основните дейности на СНЦ „Местна инициативна група Раднево”, чието изпълнение е започнало на 17.08.2016 г. с подписването на Договор за безвъзмездна помощ №50-95, които включват:
• Проучване и анализ на територията на СНЦ „Местна инициативна група Раднево”;
• Подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на община Раднево.
В рамките на договора предстои да се изпълнят редица обучения, работни срещи за консултиране с местната общност и обществени обсъждания.
Проектът е със срок на изпълнение до 17.02.2017 г., а стойността на безвъзмездната помощ възлиза на 48 805,75 лв. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.
СНЦ „Местна инициативна група Раднево” е независима, доброволна организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридически лица с нестопанска цел. Членове на Сдружението са Община Раднево, представители на местния бизнес, читалища, спортни клубове.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.