wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.10.2016 г. представителни на Областен информационен център – Стара Загора присъстваха на заключителения информационен ден в сградата на „Суперабразив“ ЕООД, гр. Крън за представяне на резултатите по изпълнението на проект „Подобряване производствения ка-пацитет на „Суперабразив” ЕООД, чрез инвестиции във високотехнологично оборудване” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Общата стойност на проектните дейности е 1 672745,80 лева, като безвъзмезднната финансова помощ в размер на 59,75% е 994 465,62 лева, собственото финансиране на дружеството възлиза на 673 280,18 лева. Продължителността на проектните дейности е 10 месеца.
В резултат на изпълнението на дейностите по проекта са постигнати следните резултати:
 Доставени, монтирани и въведени в експлоатация ДМА - 9 бр.;
 Въведени нови производствени технологии – 2 бр.;
 Обучен персонал за работа с доставеното оборудване – 21 работника.;
 Изработена, доставена и монтирана информационна табела - 1 бр.;
 Изработени, доставени и поставени стикери на ДМА – 9 бр.;
 Проведени информациони дни – 2 бр.;
 Мултимедийна презентация на проекта – 2 бр.;
 Публикации в регионални медии, относно изпълнения от “Суперабразив” ЕООД проект.;
 Публикации на уеб сайта на “Суперабразив” ЕООД, относно резултатите от изпълнението.;
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.