wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Стара Загора участва в началната пресконфоренция на Община Стара Загора по проект „С грижа за децата и техвните семейства“, по процедура „Услуги за ранно датско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Продължителността на проекта е 26 месеца, като периодът му на изпълнение е от 01.09.2016 до 31.10.2018 г., а стойността му е 585 025.55 лева.
Чрез настоящия проект ще се подкрепи дейността на създадения по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) Общностен център и ще се осигури устойчивост на предоставяните интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
В рамките на проекта ще се разкрие Център за ранно детско развитие. В него ще се предоставят следните услуги/дейности в подкрепа на представителите на целевите групи:
- Ранна интервенция на уврежданията - дейността е насочена към оказване на адекватна специализирана подкрепа през първите години от живота на дете с увреждане за предотвратяване или намаляване проявите на увреждане или проблеми в развитието в различни области – физическо и двигателно развитие, познавателно и речево развитие, социално и емоционално развитие.
- Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания
- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
- Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
- Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност за равен старт в училище
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.