wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Стара Загора взе участие в информациония ден на Балканпак ООД, гр. Казанлък във връзка с напредъка и постигнатите резултати по проект „Подобряване производствения капацитет и засилване експортния потенциал на Балканпак ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване за оптимизиране на технологичните процеси”, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Балканпак ООД, чрез реализацията на следните дейности:
• Дейност за подобряване на производствените процеси;
• Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието;
• Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
Периодът на изпълнение на проекта е от 23.12.2015 г. до 10.02.2017 г. Общата стойност на проекта е 1 666 666.00 лева, в това число:
• 999 999.60 лева безвъзмездна финансова помощ;
• 666 666.40 лева собствено финансиране
Новото оборудване осигурява непрекъснат и последователен производствен процес, ресурсна ефективност и ефикасност на цялата дейност на дружеството, както и разнообразяване на продуктовия асортимент, чрез въвеждането на нови продукти. Всичко това ще даде възможност на компанията да предлага продукция на по-конкурентни цени, с качествени характеристики, напълно отговарящи на изискванията на клиентите и удовлетворяващи техните нужди. Ще се отговори търсенето на различни и нестандартни опаковки от велпапе, които имат висок експортен потенциал и реални шансове за успешна реализация на външния пазар.

Постигнатите резултати в рамките на проекта до момента са:
- Закупени: Автоматична плоска щанцова преса- 1бр; Автоматичен брояч за велпапе– 1бр; Технологична линия за опаковане на палети– 1бр; Сгъвачно-лепачна машина с 4-точково лепене– 1бр.;
- Осигурена възможност за подобряване производствените процеси;
- Осигурена възможност за подобряване на производствения капацитет на предприятието, чрез закупените машини и добавянето на нови мощности;
- Осигурена възможност за повишаване на качеството на произвежданите продукти, чрез прецизиране на отделните операции и автоматизиране на всички машини;
- Осигурена възможност за разнообразяване на асортимента на предприятието, чрез внедряване на нови артикули, част от нови продуктови групи;
- Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.