wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В организирания от ОИЦ – Стара Загора „Ден на отворени врати“ в „Суперабразив“ ЕООД, гр. Крън се включиха 18 ученици от Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък. Учениците имаха възможност да видят и да научат повече за производството на диамантени инструменти и машини за обработка и шлайфане на подови повърхности, гранит, мрамор, бетон и камък. Дружеството изнася произведаната продукция в цял свят. Разходката в производствените цехове на дружествата предизвика много въпроси и коментари сред учениците.
По време на разходката ни г-н Денчо Харизанов, ръководител на проект „Подобряване производствения ка-пацитет на „Суперабразив” ЕООД, чрез инвестиции във високотехнологично оборудване” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ разказа на учениците за ефекта от реализацията му. Чрез проектът дружеството ще постигне оптимизация на производствения процес, увеличение на приходите от износ, ще намали делът на остарелите производствени мощности,което ще доведе до намаляване на себестойността на произвежданата продукция. Учениците видяха монтираните и въведени в експлоатация гранулираща машина, синтер преса и магазин за нея, както и CNC стругови центрове за различни операции и пробивна машина.
Събитието е част от националната кампания „ЗАЕДНО за Европа“ на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.