wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24.04.2017 г. от 11 часа в Зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе начална пресконференция по проект “Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. По време на пресконференцията ще бъдат представени заложените дейности по проект „Вълшебна класна стая“.
Проектът цели устойчива образователна интеграция на децата в неравностойно положение на територията на Община Стара Загора. В проекта са обхванати деца от ромски и други етноси, от социално слаби семейства, деца с нисък социален статус и интелектуално развитие и деца от семейства с един родител. Проектът поставя на преден план основните проблеми на децата от малцинствата и се стреми да намери решението им. Ще бъде въведен комплексен подход за създаване на интеграционна среда за децата от рисковата група чрез въвеждане на интерактивни методи - допълнително изучаване на български език с използване на учебни помагала, учебни материали, пособия, детски книжки, игрови методи. Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично от учител във всяка от петте детски градини обхванати по проекта.
Очакваните резултати са: подобряване на езиковата култура и на българския език на децата, участващи в проекта. Обогатяването на езика и развитието на речта ще направят възможно последващото обучение и реализация на детето, както и пълноценното интегриране на децата роми в българското образование.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.