wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Стара Загора участва в информациония ден на Балканпак ООД, гр. Казанлък във връзка с напредъка и постигнатите резултати по проект „Разширяване производствения капацитет на Балканпак ООД, чрез подобряване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии“, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Проектът е насочен към подобряване енергийната ефективност и повишаване конкурентоспособността на Балканпак ООД, чрез реализацията на следните дейности:
• Придобиване на енергоефективното производствено оборудване;
• Закупуване на оборудване за рециклиране на бракувана продукция;
• Въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 в предприятието.
Периодът на изпълнение на проекта е от 17.08.2017 г. до 17.02.2019 г. Общата стойност на проекта е 2 510 000.00 лева, в това число:
• 1 500 000.00 лева безвъзмездна финансова помощ;
• 1 010 000 лева собствено финансиране
Изпълнението на дейностите ще реши проблемите на дружеството като доведе до:
• разширяване капацитета на производството, при намалена консумирана енергия;
• повишаване количеството готови продукти чрез рециклиране на бракувани остатъци;
• намаляване на генерирания производствен отпадък, и оптимизиране количеството използвана суровина;
• сертифицирането по стандарта ISO 50001 ще позволи установяване на системи и процеси, необходими, за да се подобрят енергийните характеристики на компанията.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.