wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Стара Загора проведе на 23 ноември 2017 г. шестата си регионална годишна конференция на тема „За да живеем и работим в България“. Акцент в конференцията бе дискусията на младите хора от региона за промените, които самите те могат да сторят, за да бъде страната ни по-добро място за живот и работа. Събитието беше открито от заместник областния управител Петя Чакърова и заместник кмета Красимира Чахова.
Близо 90 младежи от област Стара Загора, представители на общински администрации, читалища и НПО се разделиха в 5 тематични работни групи и активно дискутираха темите: образование и квалификация; културна среда и културна идентичност; жизнена среда; трудова реализация; младежки политики.
Участниците в групата, дискутираща темата жизнена среда, модерирана от Дончо Дончев се обединиха около желанието на младите хора да продължават образованието си в родните си градове посредством електронни платформи, разработени от университетите в България.
Младите хора, обсъждащи темата с образование и квалификация, модерирани от Милена Илиева, защитиха тезата, че образованието трябва да е интерактивно и да е обвързано с потребностите на работодателите.
В тематичните групи по проблемите на културната среда и идентичност и трудова реализация също изведоха креативни, но и прагматични идеи как младите хора могат да подобрят средата в родните си места, където желаят да останат да живеят и работят.
Участниците в групата за младежки политика получиха нова, полезна и интересна информация за образованието, работата и начина на живот на младежите в Швеция от Йонас Агдур, председател на УС на Европейската асоциация на младежките центрове и сдружението на младежките центрове в Швеция.
Предложенията на младите хора от работните групите ще се обобщят от експертите от ОИЦ и ще се изпратят до общините в област Стара Загора, Областна управа и младежки неправителствени организации в региона, които могат да подкрепят и съдействат за реализиране на идеите им.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.