wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Засилен интерес на бизнеса и общините към оперативните програми в област Стара Загора отчетоха експертите на ОИЦ – Стара Загора на проведената работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на 15 декември 2017г. Към началото на месец декември по данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/ реално изплатените средства по оперативните програми в страната са 2 670 млр. лева. В област Стара Загора към същия период сключените договори са 160, а договорените средства за областта по програмите са 166 млн. лева. Най-много проекти на територията на Старозагорска област се изпълняват в момента от бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 85 броя и ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 45 броя.
Експертите на ОИЦ – Стара Загора запознаха присъстващите и с изискванията на проекта на насоки на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Общият бюджет по процедурата ще е 67 227 768.06 лева, а минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект ще е 50 000 лева, а максимумът – 200 000 лева, като съфинансирането на кандидатите ще е 20%.
Допустими кандидати по процедурата ще са юридически лица или ЕТ, регистрирани след 31.12.2016 г., които да са микро, малко или средно предприятие. Също така към датата на кандидатстване над 50% от предприятието да се притежава от едно физическо лице предприемач; записаният капитал на дружеството да е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта и да развиват дейност или дейността, за която кандидатстват да отговаря на зададената в Насоките по процедурата.
Приоритет по процедурата ще се дава на :
- Проекти на жени предприемачи;
- Проекти на лица до 29 г. (не навършени) и на лица над 50 г. (навършени) към датата на кандидатстване;
- Проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.
Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване в началото на 2018 г.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.