wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30.01.2018 г. „Капрони“ АД, гр. Казанлък проведе втори информационен ден във връзка с напредъка и постигнатите резултати по проект „Внедряване в производство на нов иновативен продукт: Хидравлична зъбна помпа за 7-степенни автоматични скоростни кутии с двоен сух съединител“, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. На събитието присъстваха представители на медии, Ръководители и технически специалисти на „Капрони“АД.
Резултатът, които ще се постигнат за дружеството в резултат на изпълнение на дейностите по проекта е изграждане на технически капацитет за серийно производство на иновативен продукт: Хидравлична зъбна помпа за 7-степенни автоматични скоростни кутии с двоен сух съединител. Новото оборудване ще:
- обезпечи технологично реализацията на проекта;
- спомогне за постигане на добра себестойност на произвежданите продукти;
- гарантира достатъчен производствен капацитет и рентабилно производство на новия иновативен продукт-Хидравлична зъбна помпа.
Периодът на изпълнение на проекта е от 18.01.2017 г. до 18.02.2018 г. Общата стойност на проекта е 2 924 458.00 лева, в това число:
• 1 242 894,65.00 лева европейско финансиране;
• 219 334,35 лева национално финансиране
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.