wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 януари 2018 г. в зала 315 на Община Раднево се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0266-С01 „Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.
На срещата присъстваха г-н Светослав Маринов - Заместник кмет "ТСУ, общинска собственост и социални дейности", г-н Деко Делев - Секретар на Община Раднево, представители на Дирекция „Социално подпомагане“, Управители на социални услуги в общината, екипа по управление и изпълнение на проекта, представители на Областен информационен център – Стара Загора, лични асистенти по проекта, служители на общинска администрация.
Ръководителят на проекта представи постигнатите резултати и изпълнените дейности, включени в проекта.
В резултат на изпълнението на проекта се подобри качеството на живот на лицата с увреждания и хората над 65 г. с ограничения в самообслужването чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.