wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Стара Загора участва в проведения информационен ден на „КМХ-ЕЛЕМЕНТ“ ООД, с. Енина, община Казанлък, който даде старт на изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в КМХ – ЕЛЕМЕНТ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.
Проектът е насочен към подобряване на енергийната ефективност на КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност, чрез реализацията на следните дейности:
• Придобиване на ново производствено оборудване;
• Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;
• Финанов одит на проекта
Периодът на изпълнение на проекта е от 24.11.2017 г. до 24.05.2019 г. Общата стойност на проекта е 2 525 000.00 лева, в това число:
• 1 497 190 лева безвъзмездна финансова помощ;
• 1 027 810 лева собствено финансиране
Чрез реализацията на дейностите по проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:
1. Доставено, монтирано и въведено в експлоатация производствено оборудване - CNC Струг (1 бр.); CNC универсален цилиндричен шлайф (1 бр.); Файбър лазер (1 бр.)
2. Получен сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
3. Годишни спестявания на енергия - 449 764 kWh/год
4. Спестени емисии CO2 - 368.356 т/год
5. Поставена визуализация по проекта

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.