wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 08 март 2018 г. , „МАШПРОМ-КМХ“ ЕООД проведе пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД” финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. На събитието присъства екипа на Областен информационен център – Стара Загора, управителят на дружеството и негови служители.
Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на МАШПРОМ-КМХ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели:
- Въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване;
- Внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Периодът на изпълнение на проекта е от 18.08.2017 г. до 18.02.2019 г. Общата стойност на проекта е 2 528 000.00 лева, в това число:
• 1 499 270 лева безвъзмездна финансова помощ;
• 1 028 730 лева собствено финансиране

Чрез реализацията на дейностите по проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:
1. Доставено, монтирано и въведено в експлоатация производствено оборудване - CNC Струг - 3 бр.; 4+1 Машинен център - 1бр. и CNC вертикален машинен център – 1 бр.
2. Пполучен сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
3. Годишни спестявания на енергия - 348 658 kWh/год
4. Спестени емисии CO2 - 285.551 т/год
5. Поставена визуализация

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.