wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12.04.2018 г. в Административната сграда на Панхим ООД, гр. Стара Загора, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0086-C01/28.12.2017 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност в производството на полиметилметакрилатни листове в „Панхим“ ООД”, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. На събитието присъстваха представители на институции, партньори и клиенти на „Панхим“ ООД.
Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой Екструдерна инсталация за плоски листове от материал PMMA, PC-UVPC. Предвидена е и дейност, включваща изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина. По време на изпълнение на проекта, като част от проектните дейности, бенефициентът ще въведе система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001.
Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 825 472,00 лв., от които 2 412 736,00 лв. безвъзмездна финансова помощ (50%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 050 825,60 лв. европейско и 361 910,40 лв. национално съфинансиране) и 2 412 736,00 лв. собствено съфинансиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.