wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.04.2018 г. в производствената база на „Системно интегриране” ЕООД, гр. Чирпан се проведе информационен ден по проект №BG16RFOP002-3.001-0547-C01 "Повишаване на енергийната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха представители на местната общност и бизнес, пред които беше представена информация за целите на проекта, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението му, както и относно финансовата подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.
В рамките на проекта е заложено на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови енергоефективни CNC стругове (5 бр.), стругово фрезови CNC центри (2 бр.) и електрокар, както и внедряването и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарта ISO 50001. По време на информационния ден беше показан доставеният вече в рамките на проекта електрокар, както и беше представена информация за избраните изпълнители за другите дейности.
Общата сума на инвестицията по проекта е2 506 000 лева, от които 1 500 000 лева, безвъзмездна финансова помощ (60%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 1 006 000 лева собствено съфинансиране.
Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца от 18.08.2017 година.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.