wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 21 юни 2018 г. , „МАШПРОМ-КМХ“ ЕООД проведе пресконференция относно приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД” финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.
Основната цел на проекта бе подобряване на енергийната ефективност на МАШПРОМ-КМХ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта са:
- Въведено в експлоатация производствено оборудване - CNC Струг – 3 броя; 4 + 1 Машинен център - 1 брой; СNC вертикален машинен център - 1 брой;
- Внедрена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Изпълнението на проекта позволи на фирмата да разшири капацитета си, да намали разходите за производство на единица продукция, да развие екологосъобразно производство и да подобри енергийната си ефективност.
Общата стойност на проектa е 2 525 000.00 лева, от които 1 272 875,00 лева европейско и 224 625,00лева национално съфинансиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.