wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 08.08.2018 г. в производствената база на „Системно интегриране” ЕООД се проведе заключителен информационен ден по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха представители на местната общност и бизнес, пред които беше представена информация за целите на проекта и изпълнените дейности, за финансовата подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и за постигнатите резултати във връзка със закупеното оборудване и с внедрената и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно международно признатия стандарт ISO 50001:2011.
В рамките на проекта са закупени нови енергоефективни CNC стругове (5 бр.), стругово фрезови CNC центри (2 бр.) и електрокар, както и внедряването и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарта ISO 50001.
Проектът на „Системно интегриране” ЕООД е насочен към повишаване на енергийната ефективност в предприятието, като по този начин се допринася за устойчивия му растеж и повишена конкурентоспособност на целевите пазари.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.