wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На проведената работна среща с представители на медиите, Областен информационен център – Стара Загора представи изпълнението по инвестиционната програма на община Стара Загора и актуализацията й, съобразно изискванията на ОПРР и потребностите на общината.
Община Стара Загора изпълнява Инвестиционна програма в размер на над 52 млн. лева по приоритетни направления – подобряване на градска среда, на образователна и пътна инфраструктура, на градски транспорт, на социални жилища, както и включване на мерки за енергийна ефективност в различни по тип сгради“, каза по време на работната срещата Георги Симеонов, директор Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“.
Г-н Симеонов сподели изпълнението по всеки от приоритетите на програмата.
По приоритет подобряване на градска среда на инвестиционната програма се изпълняват три обекта – парк „Митрополит Методи Кусев“; обновяване на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ и обновяване на площадно пространство около общината на обща стойност 15 486 334,97 лева.
По следващия приоритет - образователна инфраструктура Община Стара Загора ще осъществи СМР за следните обекти – СОУ „Железник“; ОДЗ „Звездица“, кв. „Железник“; ОДЗ „Звънче“, кв. „Три чучура – север“; ГПЧЕ „Ромен Ролан“; ОУ „Веселин Ханчев и СОУ „ Иван Вазов“ на стойност 14 902 061,30 лв.
Проектът „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт“ от инвестиционната програма е на стойност 14 727 612,40 лв. и включва разширяване и обновяване на надлеза на бул. Патриарх Евтимий“, над жп линията, както и внедряване на система за управление на трафика, електронна продажба на билети, актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на общината за управление на градския транспорт.
В инвестиционната програма е заложен и приоритет – социални жилища, чиято стойност е 3 158 461,96 лв. и включва изграждане на нови социални жилища в сградата на ул. „Мусала“26. Обособените социални жилища ще могат да се ползват от 232 лица.
По приоритета енергийна ефективност от инвестиционната програма ще се осъществяват следните проекти: Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административни и обществени сгради – сградата на Общинска администрация Стара Загора“; Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Общата стойност на проектните предложения по този приоритет е 2 400 000 лева.
Инвестиционната програма е в процес на актуализация и допълване с нови проектни идеи.
В момента е изпълнена индивидуалната етапна цел на програмата за 2018 г., а именно – отчетени и одобрени от управляващия орган на ОПРР / към края на юни 2018/ - 20% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ – 10 530 663,99 лв.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.