wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28.08.2018 г. в 10,00 ч. в сградата на «Минстрой Марица изток»АД, гр.Раднево, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0140-C01/01.08.2018 г. между МИ и „Минстрой Марица Изток“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в Минстрой Марица Изток АД“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха представители на „Инфрастрой груп“ ЕООД, „Бултрейс груп“ ЕООД, „Мини Марица изток“ ЕАД, „Дитсман Енергоремонт Холдинг“, „Петрол М“ ЕООД, „Ремотекс М“ ООД, „Минстрой Марица изток“ АД, както и представител на Областен информационен център – Стара Загора.
В рамките на проекта е заложено закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново:
- Булдозер- 1 бр.;
- Грейдер- 1 бр.;
- Верижен багер- 1 бр.;
- Колесен багер- 1 бр.;
- Челен товарач- 1 бр.;
Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе:
- Система за оползотворяване на отпадна топлина- 1 бр.;
- Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението- 1 бр.;
- Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Общата сума на инвестициите по проекта е 2 819 295.00 лв., от които 1 409 647.50 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от които 1 198 200.36 лв. от ЕС и 211 447.14 лв. от държавния бюджет) и 1 409 647.50 лв. собствено съфинансиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.