wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Местна инициативна група Мъглиж, Казанлък, Гурково обявява конкурс за избор на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерките към Стратегията за ВОМР.
Конкурсът се обявява на основание Решение на Управителния съвет № 55 от 29.08.2018 и Заповед № 3/30.08.2018 г. на Председателя на УС на „МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково” и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-191/29.11.2016 г. на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Заявленията за участие в конкурса се подават в срок до 17.09.2018 г. включително, по един от удобните за кандидатите начин - лично, по поща/куриер или по електронен път.
Подробна информация за конкурса, вкл. мерки от стратегията, изисквания към кандидатите, необходими документи за участие, ред за провеждане на конкурса, срок и начин на подаване на заявленията, може да намерите в Поканата за участие.
Пълният комплект документи за кандидатстване, както и Поканата за участие са публикувани на Интернет страницата на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково”:
http://mig-mkg.bg/novini/mig-maglizh-kazanlak-gurkovo-obyavyava-konkurs-za-izbor-na-vanshni-eksperti-otseniteli
За повече информация: гр. Мъглиж ПК- 6180, пл. „Трети март" № 32, ет. 1, тел. 04321/23 33; ел.поща: mig.mkg2016@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.