wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проведеният от ОИЦ – Стара Загора граждански дебат в Тракийския уневерситет на тема „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“ сред студенти, преподаватели, прадставители на местната власт и безнаса в областта предизвика интересна дискусия коментари.
Лекторът и водещ на дебата арх. Белин Моллов представи същността, целта и принципите на кохезионната политика, като обърна внимание на промените настъпили в нея през различните периоди. Модераторът на срещата насочи вниманието на аудиторията към финансовата рамка за следващия програмен период 2021 – 2027 г. Предложението на Европейската комисия за размера на Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. е 1 279 милиарда евро по текущи цени. България ще получи почти 9 млрд. евро или с 8 % повече от настоящия период. След 2020 г. политиката на сближаване ще бъде по-опростена, по-ефективна и по-гъвкава, а една от 5-те й цели ще е по-интелигентна и по-свързана Европа.
През новия период Европейската комисия предлага Регламент за общоприложимите разпоредби – една-единствена норамативна уредба за седемте фонда на ЕС, които ще са : Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/; Кохезионен фонд /КФ/; Европейски социален фонд /ЕСФ/; Европейски фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/; новият фонд „Убежище, миграция и интеграция“ /ФУМИ/; Фонд „Вътрешна сигурност“ /ФМС/ и Инструмент за управление на граници и визи.
Приоритетите на Многогодишната финансова рамка /МФР/ за 2021-2027 ще са единен пазар, иновации, цифрова икономика, сближаване и ценности, природни ресурси и околна среда, миграция и управление на границите, сигурност и отбрана, както и съседните региони и светът и европейска публична администрация.
Георги Симеонов, директор Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ към община Стара Загора представи на гостите ползите от кохезионната политика за общината, като обърна внимание как всеки от изпълнените проекти е променил облика на града ни.
Проведеният граждански дебат бе част от общата национална инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика“ на мрежата от 27-те Областни информационни центрове в България.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.