wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 11.01.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на „СИМАРО“ ООД в гр. Стара Загора се проведе информационен ден относно приключването на проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха представители на местната общност и бизнеса, пред които беше представена информация за резултатите от изпълнението на проекта.
Основната цел на проекта бе подобряване на енергийната ефективност на „СИМАРО” ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:
- Въведено в експлоатация ново производствено оборудване;
- Внедрена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Изпълнението на проекта позволи на фирмата да разшири капацитета на съществуващия стопански обект, да намали разходите за производство на единица продукция, да развие екологосъобразно производство и да подобри енергийната ефективност на фирмата.
Общата сума на инвестицията по проекта - оборудване, системи и софтуер, одит на проекта е на обща сума 2 140 000 лв., от които 1 500 000 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 275 000 лв. европейско и 225 000 лв. национално съфинансиране) и 640 000 лв. собствено съфинансиране.
Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца до 15.01.2019г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.