wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представител на ОИЦ-Стара Загора взе участие в проведения на 13 и 14 февруари семинар по проект „Равенство в здравеопазването 2020". Домакин на събитието беше Регионална здравна инспекция - Стара Загора, партньор по проекта. Проект „Равенство в здравеопазването 2020" се осъществява от партньори от 10 европейски страни, които включват университети, министерства на здравеопазването представители на институции в сферата на здравеопазването и други партньори на местно и регионално ниво. Проектът се финансира от Изпълнителната агенция по здравеопазване и защита на потребителите към Европейската комисия. Основната му цел е да се подкрепят партньорите в подготовката на планове за действие за преодоляване неравнопоставеността в достъпа до здравеопазване в регионите. В рамките на панел, посветен на ролята на европейските фондове и новите оперативни програми за развитие на здравеопазването, управителят на ОИЦ-Стара Загора представи ролята на мрежата от ОИЦ за достигане на актуална информация за ЕФ до всички заинтересувани и оперативните програми на България като възможност за подобряване на здравеопазването. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Областен информационен център Стара Загора Тел.: 042 603 526, Моб. тел:. 0889 199180 e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.