wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На проведената информационна среща от ОИЦ - Стара Загора, под мотото „За да можем повече, трябва да знаем" над 50 ученици от община Мъглиж научиха повече за Европейския съюз и за правата си като европейци. Учениците се запознаха с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ - Стара Загора през 2014 година. Посредством презентация и кратък филм учениците обоготиха знанията си за Европейския съюз, неговите символи, химна, историята му и правата ни като европейски граждани. Чрез разнообразни игри учениците научиха повече за възможностите за пътуване, образование и стажуване в Европейския съюз от страницата на Европейски младежки портал www.ec.europa.eu. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.