wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 март Десислава Дойнова, студентка ІІ курс, специалност „Регионална икономика" в Тракийски университет, беше „Мениджър за един ден" на Областен информационен център - Стара Загора. Тя се запозна с дейността на центъра и взе участие в сутрешното обсъждане на задачите на екипа за деня. Десислава получи договор за обучение в рамките на националната инициатива „Мениджър за един ден" 2014 и свои визитни картички. Тя работи по концепцията за подготовка на планирана за месец май годишна регионална конференция на ОИЦ - Стара Загора. Десислава Дойнова прояви желание да се включва в работата на ОИЦ и в бъдеще, а екипът на ценъра с готовност ще й помага да научи повече за европейските програми и проекти за местно и регионално развитие. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Областен информационен център Стара Загора Тел.: 042 603 526, Моб. тел:. 0889 199180 e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.